Cтандартын тогтолцоо

SFA-ийн стандартын тогтолцоо нь мал аж ахуй, ноолуурын худалдаа бэлтгэл, үйлдвэрлэлийн явцад илэрч буй тогтвортой бус байдлыг бууруулах шийдлүүдийг санал болгож тогтвортойгоор үйлдвэрлэсэн ноолуурын эх үүсвэр хайж буй олон улсын худалдан авагчдыг малчдын хоршоо, үйлдвэрүүдтэй холбох боломжийг бүрдүүлж байна.

Cтандартын тогтолцоо нь ноолуурын хариуцлагатай үйлдвэрлэлийн аргуудыг урамшуулахад нийлүүлэлтийн сүлжээ, малчидтай хамтран ажиллах 6 шатлалаас бүрдэнэ.

SFA-ийн стандартын тогтолцоо нь одоогоор 3 төрлийн (Мал маллагааны, бэлчээр ашиглалтын, цэвэр боловсруулах) зохистой дадлыг хэрэгжүүлж байна.

Эдгээр зохистой дадлууд нь ноолуур үйлдвэрлэгч байгууллага, нэгжүүд SFA-ийн баталгаажуулалтанд тавигдах шаардлага болон тохирлыг үнэлэх шалгууруудаас бүрдэнэ. Бид гүйцэтгэлийг идэвхжүүлэх зорилгоор нийцэл тохирлын байдлыг улаан, шар, ногоон буюу замын хөдөлгөөний гэрлэн дохиоллын аргаар (ногоон = биелсэн, шар = тодорхой түвшинд биелсэн ч сайжруулах шаардлагатай, улаан = биелэлт хангалтгүй) үнэлж байна.

SFA-ийн стандартын тогтолцоо нь дараах зарчимд нийцсэн:

Итгэл хүлээсэн: Хамааралтай мөн тохиромжтой, итгэл үнэмшилтэй байдлаараа бусад байгууллагуудаар хүлээн зөвшөөрөгдсөн

Цогц ба глобал: Зохистой дадлууд нь ISEAL-ын олон улсын баталгаажсан стандарчлалд нийцүүлэхээр боловсруулсан бөгөөд малчдын хоршоо ба үйлдвэрүүдийн нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны тогтвортой байдлын ойлголтуудыг багтаасан

Шинэлэг ба амьдралын хэрэглээтэй: Зохистой дадлуудыг байнга сайжруулснаар малчид болон үйлдвэрүүдэд сайтар ойлгогдохоор дэлгэрэнгүй хийгээд энгийн болгож, тэдний суралцахад дөхөмтэй байдлаар боловсруулсан.

Олон талт: Зохистой дадлууд нь анхны санааг гаргахаас үйл ажиллагаанд мөрдөх хүртэлх бүх ноорог төслийг оролцогч талуудад нээлттэй хэлэлцүүлэн, малчид болон үйлдвэрүүдийг оролцоотойгоор байнга сайжруулан хөгжүүлэх байдлаар боловсруулсан.