Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк (ЕСБХБ), Говь ХК, “Тогтвортой ноос ноолуурын эвсэл” хамтран бэлчээрийн менежментийг сайжруулах малын тоо толгойг зохицуулах, бэлчээрийн даацтай уялдуулах, малын үүлдэр угсааг сайжруулах зэрэг Монгол Улсын уур амьсгалын төлөвлөгөөнд тусгагдсан гол үйл ажиллагаануудыг шийдвэрлэсэн “Тогтвортой ноолуурын үйлдвэрлэлийг дэмжих (2019-2021)” төслийг 3 жилийн хугацаатай хэрэгжүүллээ.

Дорноговь аймгийн Дэлгэрэх сумын “Дэлгэрэх улаан ямаа” малчдын хоршоо болон Баянхонгор аймгийн Шинэжинст сумын “Залаа жинст торгон сүрэг” малчдын хоршоонд  3 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлсэн энэхүү хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хүрээнд гарсан үр дүн, туршлага, цаашид тогтвортой ажил хэрэг болгох талаар хэлэлцэх семинарыг өнөөдөр зохион байгуулж байна.

Тус семинараар “Ноолуурын нийлүүлэлтийн сүлжээг дэмжих хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийн тойм, онцлох үр дүн, сорилт бэрхшээлийн талаар илтгэл тавина. Мөн малын үүлдэр угсааг сайжруулах ажлын үр дүн, цаашид хэрэгжүүлэх ажил, үйлчилгээ; Судалгаанд түшиглэн малын эрүүл мэндийг хамгаалах арга хэмжээ; Малын генетик нөөцийг сайжруулахад баримталж буй бодлогын хэрэгжилтийг хангахад төслийн оруулсан хувь нэмэр; Малчдыг чадавхижуулах хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр нөлөө; Мал аж ахуй эрхлэх, ноолуур бэлтгэх зохистой дадал, Бэлчээр ашиглах зохистой дадлын хэрэгжилт; Мөшгөлттэй ноолуурын бэлтгэн нийлүүлэлтийн туршлага зэрэг илтгэлүүдийг тавихаар төлөвлөжээ.