Бэлчээрийн МАА эрхэлж байгаа малчид олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэргэжилтэн болох эхлэл тавигдаж байна

Өчигдөр 2020.05.13-ны өдөр Тогтвортой ноос ноолуурын эвслийн санхүүжилт дэмжлэгтэй, МАОЭНХ-ны дэргэдэх Ажил мэргэжлийн стандарт, ур чад...

Continue reading