Хэлэлцүүлэг

Тогтвортой ноолуурын стандартын дэлхийн зарчмуудын олон нийтийн хэлэлцүүлэг

Мөшгөлтийн тогтолцоо

2021 онд Монголд хэрэгжих мөшгөлтийн тогтолцооны тухай гарын авлага

Бэлтгэн нийлүүлэгч малчдын байгууллагад зориулсан мөшгөлтийн танилцуулга

Мөшгөх тогтолцооны талаарх түгээмэл асуултууд

Мэдэгдэл хамрах хүрээ / Мэдэгдэл гаргах заавар

Брэнд, жижиглэнгийн худалдаачдад зориулсан мэдэгдэл гаргах удирдамж

Үйлдвэрлэгчдэд зориулсан мэдэгдэл гаргах удирдамж

Брэндийн таниулах удирдамж

Баталгаат мэдэгдэл ба Лого батлах маягт

ТННЭ юу санал болгодог вэ?

Малчид болон фермерүүд

Боловсруулах үйлдвэрүүд

Үйлдвэрлэгчид

Брэндүүд

Баталгаажуулалт

Баталгаажуулалтын тойм

Бодлогын баримт бичиг

SFA 2030 стратегийн тойм

SFA Cтратеги 2017-2022