Тогтвортой Ноос Ноолуурын Эвсэл (ТННЭ)-ийн ноолуур бэлтгэн нийлүүлэх сүлжээнд нэгдэж баталгаажилт авсан малчны байгууллагууд

2022 онд бид Монгол орны 15 аймаг, 54 сумын малчны 67 байгууллагатай хамтран ажиллаж байна.